Download Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: by Autori Vari PDF

By Autori Vari

los angeles publicació que ara presentem parteix d’una intenció molt clara: poder demostrar que l. a. Corona d’Aragó, i de manera molt especial l’àmbit català, visqué cap a 1400 un període de gran plenitud creativa durant el qual predominaren les relacions de l. a. Corona amb els territoris de l’Europa septentrional, tot mantenint els contactes amb Itàlia i altres indrets de l. a. Mediterrània. Les explanations d’aquest canvi foren diverses consistent withò varen tenir molt de pes els interessos polítics, econòmics i també culturals, toddlers ells afavorits in step with avantatjoses aliances matrimonials. Alguns dels estudis posen l’èmfasi en l. a. descoberta de noms d’artistes que evoquen un origen septentrional, bé sigui francès, flamenc, alemany o anglès, tot i que sovint no n’hàgim conservat les obres. D’altres deixen constància dels viatges, documentats o suposats, que pogueren fer alguns artistes autòctons cap als territoris del nord. En alguns casos, el desconeixement de les autories no ha estat obstacle in step with a poder valorar l. a. novetat i el caràcter internacional de les obres que sortosament sí ens han arribat. De vegades, els artistes forans s’estigueren només de pas a los angeles Corona d’Aragó i l. a. seva petjada degué ser fugaç, in step withò també es té constància dels que s’hi establiren durant molt de temps, fet que va propiciar tota mena de profunds intercanvis. Totes aquestes circumstàncies van contribuir a bastir un dels períodes més fructífers i internacionals de l’art gòtic català.

Show description

Read or Download Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: Circulació de mestres, obres i models artístics (Catalan Edition) PDF

Best european history books

Postwar: A History of Europe Since 1945

Europe in 1945 used to be prostrate. a lot of the continent was once devastated by way of struggle, mass slaughter, bombing and chaos. huge components of jap Europe have been falling less than Soviet keep watch over, changing one despotism for an additional. at the present time, the Soviet Union isn't any extra and the democracies of the eu Union succeed in so far as the borders of Russia itself.

The German Right, 1860-1920: Political Limits of the Authoritarian Imagination (German and European Studies)

Prior to the increase of Hitler and the Nazis, Germany used to be present process convulsive socioeconomic and political swap. With unification as a country country below Bismarck in 1871, Germany skilled the arrival of mass politics, in keeping with the primary of 1 guy, one vote. The dynamic, varied political tradition that emerged challenged the adaptability of the 'interlocking directorate of the perfect.

Croatia History, Culture and Tourism: Early Religious history, Government, Economy, People and Tradition

The territory of Croatia bridges the primary eu and Mediterranean worlds, and its historical past has been marked by way of this place as a borderland. additional information on Croatia history……. .Environment:Croatia is certainly detailed, not just for its crystal transparent, fresh blue sea, but in addition for 1000 years of other cultures that experience changed one another and infrequently assimilated in those components.

The early Finn Cycle

The Finn (or Fenian) Cycle (fíanaigecht) is classed by way of smooth scholarship as considered one of 4 medieval Irish literary cycles in addition to the Ulster Cycle, the Cycle of old stories (or Cycles of the Kings) and the Mythological Cycle. it truly is basically composed of fabric facing the mythical personality Finn mac Cumaill, his warrior band (fían), his son Oisín and his grandson Oscar.

Extra resources for Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400: Circulació de mestres, obres i models artístics (Catalan Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.85 of 5 – based on 12 votes